Известие относно политика за защита на личните данни

За да станете част от базата данни с потребители на Fater SpA и да участвате в събитията, организирани относно продукти с марките: LINES, Pampers, ACE, Tampax и др., както и за да получавате търговска информация, анкетни проучвания, бюлетини и т.н., Вие трябва да предоставите Вашето съгласие с известието, посочено по-долу.

Политика за защита на личните данни

В съответствие с чл. 13 от Законодателен декрет № 196 от 30 юни 2003 г., който съдържа разпоредби „Относно защитата на лични данни“, Ви уведомяваме, че при изпращане на данните, след като попълните формуляра на тази интернет страница, ще пристъпим към обработване на личните данни в съответствие с посоченото по-горе законодателство и задълженията за поверителност, от които се ръководи нашата търговска дейност. Данните ще бъдат обработвани за целите на търговска информация или за изпращане на рекламни, промоционални или търговски материали, или за извършване на пазарно проучване или интерактивна търговска комуникация, бюлетини, полезни съвети и консултации, свързани с марките, продавани от Fater SpA (например, но не само, Pampers, LINES, ACE, Tampax), в електронна или хартиена форма, чрез най-различни комуникационни средства като поща, електронни съобщения, телефон, а също така и за да можете да получите достъп до редица услуги като например: - специализирани отговори на поставени въпроси на консултант; - участие в томболи; - "Онлайн" обмен на идеи между членове на клуба; - ИТ програми (utilities) и джаджи (gadgets). Електронните съобщения, които ще получавате, може да имат включени цифрови бисквитки (digital cookies), за да се установи дали получателят ги е получил. Също така може да използваме бисквитки, за да гарантираме, че предоставяме новини и информация, която е от интерес за Вас. За повече информация относно бисквитките натиснете тук.

Специално по отношение на дейностите на Памперс клуба (Pampers Club), Ви уведомяваме още, че личните данни ще бъдат съхранявани и обработвани в базата данни, докато детето Ви навърши 36 месеца или дори и след тази дата, доколкото Вие продължавате да осъществявате достъп до услугите на уебсайта, ако осъществявате достъп до сайта поне веднъж годишно.

Методите за обработване на данни по отношение на Вашите данни може да изискват използването на автоматични средства за обработване на данни въз основа на качествени, количествени или времеви критерии. Въпреки това данните Ви ще останат строго поверителни и ще бъдат обработвани така, че сигурността и поверителността им да бъде гарантирана. Притежател на данните е дружеството Fater SpA. Списък с администраторите на лични данни е на разположение в седалището на дружеството в Италия, гр. Пескара 65121, ул. А. Волта 10 /Via A. Volta 10, 65121 Pescara/. Съгласно чл. 7 от Законодателен декрет за защитата на лични данни по всяко време Вие ще имате достъп до данните Ви, ще можете да ги коригирате, да искате те да бъдат заличени или преобразувани в анонимен формат, напълно безплатно, като пишете на Центъра за обслужване на клиенти на Fater /Servizio Consumatori Fater/ на адрес: Италия, гр. Пескара 65129, ул. А. Волта 10 /Via A. Volta, 10 65129 PESCARA (ITALY)/, или като се обадите на Центъра за обслужване на клиенти на телефон: 085/4552273. По отношение на интернет страницата на ACE Вие ще имате достъп до данните Ви, ще можете да ги коригирате, да искате те да бъдат заличени или преобразувани в анонимен формат, напълно безплатно, като пишете на Центъра за обслужване на клиенти на Fater /Servizio Consumatori Fater/ на адрес: Италия, гр. Пескара 65129, ул. А. Волта 10 /Via A. Volta, 10 65129 PESCARA (ITALY)/, или като се обадите на Центъра за обслужване на клиенти на телефон: 02/39544839.

Освен всички лица, които имат разрешение за достъп до данните съгласно разпоредбите на закона и подзаконовите актове, данните Ви може също така да бъдат споделени с:

  • други дружества в рамките на същата Група (P&G, Angelini, т. н.);
  • дружества за предоставяне на услуги и особено дружества, които се занимават с управление на системи за обработка, бизнес консултиране, спедиция и/или транспортиране на кореспонденция и стоки и/или активи. Списък с тези дружества е на разположение в посочените по-горе офиси.

Единствено в случай че възнамерявате да ползвате услугата „Онлайн консултиране” /"Online Consulting"/, данните, които изпращате, може да съдържат информация, отнасяща се до Вашето здраве и вследствие на това може да се считат за чувствителни данни съгласно чл. 4, ал. 1, буква „d” от Законодателния декрет; поради тази причина тези данни, без да бъдат обработвани от Fater по какъвто и да е начин, ще бъдат директно препращани единствено към поискания от Вас Консултант, който ще ги използва само за да Ви предостави безвъзмездната консултация във връзка с услугата, и той ще бъде притежател и администратор на данните съгласно Законодателен декрет 196/2003.

Също така Ви уведомяваме за правата Ви, които са гарантирани съгласно чл. 7 от Законодателен декрет 196/2003:

  1. Заинтересованото лице има право да получи потвърждение за наличието или липсата на негови лични данни, дори и да не са все още записани, и да получи тези данни в разбираема форма.
  2. Вие имате право да получите информация за: a) източника на личните данни; b) целите и методите за обработване; c) приложимата логиката в случай на обработване с помощта на компютър; d) самоличността на притежателя, управителя и представителя, избран съгласно чл. 5, ал. 2; e) лицата или категориите от лица, на които данните може да бъдат разкрити, или които може да се запознаят с данните като избран представител на територията на страната, и за управители и представители.
  3. Заинтересованото лице има право да поиска a) актуализиране, поправяне или, когато е необходимо, интеграция на данни; b) заличаване, преобразуване в анонимна форма или блокиране на данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, включително данни, които не е необходимо да се държат за целите, за които са били събрани или впоследствие обработвани; c) удостоверяване, че дейностите по букви a) и b) са били съобщени, включително тяхното съдържание, на тези, на които данните са били разкрити, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с явно прекомерни усилия спрямо закриляното право.
  4. Заинтересованото лице има правото да възрази, изцяло или отчасти: a) при наличие на законово основание за това, срещу обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея, макар и относими към целта на обработването; b) срещу обработването на данни, отнасящи се за него/нея, за целите на изпращане на рекламни материали или преки продажби или за извършването на пазарни проучвания или търговска комуникация.

След като получих информацията съгласно чл. 13 и съзнавайки правата по чл. 7 от Законодателен декрет 196/2003, чийто пълен текст прегледах заедно с настоящото Известие, съгласно чл. 23 от посочения закон, разрешавам на Fater SpA като администратор на лични данни да събира и обработва данните, които се отнасят за мен; също така разрешавам всякакви консултанти (напр. педиатри) да обработват като самостоятелни администратори всякакви чувствителни лични данни, които ще считам за уместо да бъдат изпратени директно, използвайки съответната услуга. Настоящото е с презумпцията, че личните данни ще останат строго поверителни и че по всяко време аз мога да поискам да упражня правата ми, свързани с тези данни, като се обърна към Центъра за обслужване на клиенти, посочен по-горе.