Informacje dotyczące polityki prywatności

Aby dołączyć do bazy danych konsumentów Fater SpA i mieć możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez marki produktów Lines, Pampers, Ace, Tampax itp. oraz w celu otrzymywania informacji handlowych i biuletynów, uczestnictwa w badaniach opinii publicznej itp., konieczne jest wyrażenie zgody na poniższe informacje.

Polityka prywatności

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o ochronie danych osobowych”) informujemy, że po wysłaniu danych z wypełnionego na naszej stronie internetowej formularza, spółka Fater SpA z siedzibą przy Via Alessandro Volta 10, 65121 Pescara (Włochy), jako administrator danych przystąpi do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami powyższej ustawy oraz zasadami dotyczącymi zachowania poufności, którymi kierujemy się w ramach prowadzonej przez nas działalności. Uzyskane przez nas dane będą przetwarzane w celu przesyłania – za Państwa zgodą – informacji handlowych lub materiałów reklamowych, promocyjnych albo sprzedażowych, a także do prowadzenia badań rynkowych lub interaktywnej komunikacji handlowej oraz wysyłki biuletynów, wskazówek i porad dotyczących produktów sprzedawanych przez spółkę Fater SpA (m.in. marek Pampers, Lines, Ace, Tampax) w formie elektronicznej lub papierowej, poprzez rozmaite kanały komunikacji, w tym pocztę, pocztę elektroniczną i telefon, jak również w celu udostępnienia szeregu usług, w tym: – udzielania przez konsultanta odpowiedzi na specjalistyczne pytania zadawane przez konsumenta; – uczestnictwa w loteriach; – wymiany informacji w trybie „online” pomiędzy członkami klubu; – narzędzi informatycznych i gadżetów. Udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak niewyrażenie takiej zgody uniemożliwi nam dostarczanie Państwu określonych informacji, przesyłanie maili i innych komunikatów przekazywanych drogą elektroniczną w celu udzielania najbardziej aktualnych informacji dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług.

Przesyłane przez nas wiadomości mailowe mogą zawierać tzw. elektroniczne „ciasteczka” (ang. cookies) w celu weryfikacji, czy adresat otrzymał daną wiadomość. „Ciasteczka” mogą być również wykorzystywane w celu przekazywania wiadomości i informacji interesujących konkretnego konsumenta. Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat „ciasteczek”, kliknij tutaj.

W odniesieniu do działalności Pampers Club informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w naszej bazie danych do ukończenia przez Państwa dziecko 36. miesiąca życia, a także po tym terminie, o ile będą Państwo w dalszym ciągu korzystali z usług udostępnianych przez naszą stronę internetową, o ile odwiedzą ją Państwo co najmniej raz w roku.

Metody przetwarzania danych osobowych mogą wymagać zastosowania automatycznych narzędzi służących do przetwarzania danych w oparciu o kryteria jakości, ilości i czasu. Niemniej jednak Państwa dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne, a ich przetwarzanie objęte będzie gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa i poufności. Właścicielem i administratorem danych jest spółka Fater SpA z siedzibą przy Via A. Volta 10, 65121 Pescara (Włochy).W dowolnym momencie, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich skorygowania lub usunięcia, o ile skierują swoje żądanie na piśmie do Działu Obsługi Konsumenta Fater [Servizio Consumatori Fater], Via A. Volta 10, 65129 PESCARA (WŁOCHY) lub telefonicznie do Działu Obsługi Konsumenta na numer 085/4552273.W odniesieniu do strony internetowej ACE, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich skorygowania lub usunięcia, o ile skieruje swoje żądanie na piśmie do Działu Obsługi Konsumenta Fater [Servizio Consumatori Fater], Via A. Volta 10, 65129 PESCARA (WŁOCHY) lub telefonicznie do Działu Obsługi Konsumenta na numer 02/39544839.

Oprócz wszelkich stron uprawnionych do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Państwu dane mogą być również udostępniane:

• innym spółkom należącym do Grupy Fater SpA (m.in. P&G, Angelini). Pełen wykaz tych spółek znajduje się na stronie: http://fatergroup.com/ww.

• usługodawcom, w tym w szczególności spółkom zajmującym się zarządzaniem systemami przetwarzania danych, doradztwem biznesowym, spedycją i/lub przesyłką korespondencji oraz towarów i/lub mienia. Wykaz takich spółek dostępny jest we wskazanych powyżej biurach.

Zwracamy również uwagę na prawa, które przysługują konsumentowi na podstawie art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych. 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska; 2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 6) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym); 7) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 8) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację; 9) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych; 10) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (rozstrzygnięcie na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym).

Po otrzymaniu informacji zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przyjmując do wiadomości przysługujące mi prawa wynikające z art. 32 tej ustawy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych:

• upoważniam spółkę Fater SpA, jako administratora danych, do gromadzenia i przetwarzania dotyczących mnie danych na potrzeby marketingowe, zgodnie z zamieszczonym powyżej szczegółowym opisem;

• Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym materiałów reklamowych, promocyjnych lub sprzedażowych, a także biuletynów, wskazówek i porad dotyczących produktów sprzedawanych przez spółkę Fater SpA (m.in. marek Pampers, Lines, Ace, Tampax) w formie elektronicznej lub papierowej, poprzez rozmaite kanały komunikacji, w tym pocztę elektroniczną i telefon.

Zgodę swoją wyrażam w oparciu o założenie, że moje dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne oraz że w każdym momencie przysługiwać mi będą prawa związane z moimi danymi osobowymi, do których wykonania wystarczający będzie kontakt z Działem Obsługi Konsumenta, o którym mowa powyżej.